Introduction

Landela umhlahlandlela lo ukususa nokujamisela nanyana ukulungisa itjhubhu phezu kwepompo yehlathi.

Outils

Aucun outil requis.

Pièces

Aucune pièce nécessaire.

Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.
 • Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.

 • Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10.

Ajouter un commentaire

Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.
 • Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.

Ajouter un commentaire

 • Dosa iimbambo ezimbili zomgqala kude nesitjheleli.

Ajouter un commentaire

 • Phakamisa amaphini amabili abambene nesakhelelo sepompo nesibambo siyephezulu, kusukela esakhelweleni sepompo.

Ajouter un commentaire

 • Ngokuya ngegadangweli, yenza mbala bona ulekelela isibambo nehloko ngananyana ngezandla ezintathu.

 • Tjhelelisa ibheringhi yentonga ngaphandle kwehloko.

 • Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

Ajouter un commentaire

 • Susa ihloko nesibambo, uzibeke endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.

Ajouter un commentaire

 • Ngokuqina phakamisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, ngezandla zombili.

 • Thlogomela ukobana ungawisi isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngombana lokho kungona ipompo nesilinda.

Ajouter un commentaire

 • Sebenzisa isipanere sephayiphu ukulenza ligedle ubungaphezulu bephayiphu esikhuphukeleni.

Ajouter un commentaire

 • Phakamisa isitjheleli nesikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi.

 • Beka ipompo nentonga bese uyayiqinisa kuzungeza intonga, uyibophe uyiqinise hlangana nepompo nentonga.

 • Ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi nesitjheleli ukuvumela bona izithekghe phezu kwentonga kuqina.

Ajouter un commentaire

 • Gedlisa bese ususa zombili ipompo nentonga bese uminyezele endaweni encani ngokungasikinyeki imbumbulu phezu kwesitjheleli.

Ajouter un commentaire

 • Susa ingaphezulu lesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, bese uyihlola bona ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

 • Beka isitjheleli endaweni enelanga ukwenzela bona ingasilaphazeki.

Ajouter un commentaire

 • Susa ngaphezu kwebanga wesikhuphukeli sephapiphu.

 • Ngokuqinileko krufela isibambo saka-T phezu kwepompo yentonga.

  • Nawujamisela iphayiphu elidlulisa amanzi nesikhuphukeli ngaphezu kwephasi, lisa isibambo se-T sibambelele kufikela ulungele ukufaka esinye isitoki esijamiselako.

Ajouter un commentaire

 • Sebenzisa isikrufu sephayiphu ukugedlisa nokususa itjhubhu yepompo

 • Hlola itjhubhu bona ayithikamezeki nanyana isilaphazeke.

 • Beka itjhubhu endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.

Ajouter un commentaire

Conclusion

Ukubuyisela into oyenzele ihloso ethileko, landela ifundiso ngendlela ethoma samva.

iRobot

Membre depuis le 24/09/2009

1 Réputation

621 tutoriels rédigés

Ajouter un commentaire

Voir les statistiques:

Dernières 24 heures : 0

7 derniers jours : 0

30 derniers jours : 0

Total : 78